College of Teacher Education (CTE)

 


 

(ENGLISH)

VISION OF AKLAN STATE UNIVERSITY

An Academic Pillar of Excellence (APEx) for Sustainable Development.

 

MISSION OF AKLAN STATE UNIVERSITY

Aklan State University is committed to offer degree and non-degree curricula in agriculture, forestry, veterinary medicine, fishery, arts and sciences, engineering and technology, education and management science to produce globally competent professionals, leaders, and entrepreneurs through technological breakthroughs in research, efficacy of extension and efficiency in production.

 

GOALS OF COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

                To produce well rounded, highly competent, technically prepared and m orally upright educators who will be the prime movers of development.

 

OBJECTIVES OF THE BACHELOR IN SECONDARY EDUCATION

1. To provide knowledge and technical skills through quality and relevant instruction in the various discipline.

2. To develop students’ critical thinking, analytical decisions and technical abilities to become effective educators.

3. To develop research, extension and production competence among students, faculty and stakeholders.

4. To develop desirable values among students for the enhancement of leadership and professional skills in education.


(FILIPINO)

VISYON NG AKLAN STATE UNIVERSITY

Isang Haligi ng Kahusayang Pang-akademik Para sa Patuloy na pag-unlad.

MISYON NG AKLAN STATE UNIVERSITY

Ang Aklan State University ay nangangakong mag-aalok ng mga programang pan-digri sa agrikultura, forestry, medisinang pangbeterinaryo, pangingisda, mga sining at agham, inhenyera at teknolohiya, edukasyon at agham pampangasiwa upang makapagtapos ng mga propesyunal, lider at negosyanteng may kakayahan global sa pamamagitan ng makabagong tiklas na teknolohiya ng pananaliksik, bias ng ekstensyon at kahusayan sa produksyon.

GOALS OF COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

(Filipino Translation)

Makapaglinang ng mga gurong bihasa, may mataas na kahusayan, may kahandaang teknikal at kabutihang moral na magiging pangunahing tagapagsulong ng kaunlaran.

LAYUNIN NG PROGRAMA SA BSEd

1. Makapagbigay ng sapat na kaalaman at kasanayang teknikal sa pamamagitan ng mga ka turuang may kahusayan at karapat-dapat upang makalikha ng mga gurong epektibo at dalubhasa sa iba’t ibang disiplina.

2. Gabayan ang mga mag-aaral upang maging mapanuri may matalinong pagpapasya at makalikha ng kalayaan.

3. Ilahok ang mga mag-aaral sa pananaliksik, ekstensyon, produksyon upang maging kaalakbay sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan.

4. Maikintal ang mga pagpapahalagang kanais-nais sa mga mag-aaral na kinakailangan sa kasanayang mamuno bilang propesyunal sa larangan ng edukasyon.


 

(AKEANON)

PANAN-AWON IT AKLAN STATE UNIVERSITY

Isaeang ka matimgas sa pigtinueon-an sa daeayon nga pag-umwad.

MISYON IT AKLAN STATE UNIVERSITY

Ro Aklan State University hay nagapanghangdo nga maghaead it mga programang pangdigri sa agrikultura, forestry, medisinang pangbeterinaryo, pangingisda, mga arte ag siyensya, inhenyera, ag teknolohiya, edukasyon ag siyensiya sa pagdumaea, agud makapatapos it mga propesyunal, lider, ag negosyanteng may kinaadmang global paagi sa mga bag-ong diskubre sa teknolohiya ag riserts, abtik it ekstensyon, ag mayad-ayad nga produksyon.

GOALS OF COLLEGE OF TEACHER EDUCATION

(Aklanon Translation)

Makapagtapos it mga mayad nga manugturo nga may sangkoe nga ikasarang, may preparasyong teknikal ag moralidad nga matarong nga maging tagasueong it pag-umwad.

KATUYUAN IT PROGRAMA NGA BSEd

1. Makatao it sangkoe nga kaaeaman ag abilidad paagi sa kalidad ag maid-id nga pagturo agud makahimo it mga epektibo ag mabinungahon nga mga manugaturo sa sari-saring aspeto.

2. Magahimo it pagtinueon-an nga makabulig sa mga eskwela agud makaangkon it tamang pagdesisyon ag makaubra it isaeanhon.

3. Mapasakop ro mga eskwela sa mga bueohaton it riserts, ekstensyon ag produksyon agud mahimo sanda nga manugtuytoy it sosyal ag pangkabuhian nga progreso. 

4. Maituro ro mayad-ayad nga pagbinatasan sa mga eskwela nga kinahang-ean sa pagdumaea bilang propesyunal sa linya it edukasyon.


The College of Teacher Education (CTE) is committed to produce well rounded, highly competent, technically prepared and morally upright educators who will be the prime movers of development.


Vision

A leader in teacher education for universal human development.


Mission

To develop globally competent and quality educators imbued with virtues, ideals, wisdom and skills for life long learning.


Goal

To produce well rounded, highly competent, technically prepared and morally upright educators who will be the prime movers of development.


Objectives

1. To provide knowledge and technical skills through quality and relevant instructions in the various discipline;

 

2. To develop the student’s critical thinking, analytical decisions, and technical abilities to become effective educators;

 

3. To develop research, extension and production competence among students, faculty members and stakeholders;

 

4. To develop desirable values among students for the enhancement of leadership and professional skills in education.


(Note: Please point to program offerings to view the VMGO.)

 

1. Doctor of Philosophy major in:

Educational Management

 

2. Master of Arts in Education1 (MAEd) (Thesis Program) major in:

Educational Management

English

Mathematics

Physical Science

Social Science

 

3. Master of Education (MEd) (Non0Thesis Program) Major in:

English

Mathematics

Physical Science

Social Science

 

4. Bachelor of Secondary Education (BSEd) major in;

English
Social Studies
Mathematics
Physical Science
Biological Science

 

5. Bachelor in Elementary Education (BEEd)

 

6. Basic Education Curriculum (BEC) (Grades 7-10)

ASU Services

 

side transparency
downloads
side bids
side webmail
side job
side foi 2
side localnumbers

facebook 2

BlendedLearning
Library OPAC

Login Form